Salgs- og leveringsbetingelser

Alt det med småt

1.
Gavekortet – The Host Gavekort
1.1
Gavekortet er et elektronisk gavekort, der sælges af DRC til virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder til anvendelse som gaver til disses ansatte, primært inden for mulighederne for i 2021 at give ansatte et gavekort til ansatte på under 1.200 DKK skattefrit. Gavekortet sælges alene til arbejdsgivere og ikke direkte til forbrugere.
1.2
Gavekortet er et elektronisk gavekort, der alene kan bruges til køb af mad, drikkevarer og overnatninger hos restaurationer og hoteller i Danmark, som har indgået gavekort-partneraftale med DRC. Visse restauranter og hoteller driver virksomheden i andre EU/EØS lande, hvor gavekortet i et vist omfang også kan anvendes.
1.3
Udsteder af gavekortet er:

DANMARKS RESTAURANTER & CAFEER (DRC)
Dronningens Tværgade 8A, st.
1302 København K
CVR 83840315
Tlf. 88 93 94 02
E-mail: gavekort@thehost.dk
2.
Bestilling af gavekort
2.1
Bestilling af gavekortene foregår online på www.gavekort.thehost.dk. Her kan køber udnytte forskellige muligheder og tilkøbe tillægsydelser fx personlig hilsen eller anden individualisering og afgøre hvordan gavekortene skal sendes m.v. Gavekortene skal indeholde et konkret beløb, og der er ikke mulighed for at indsætte yderligere beløb på gavekortet efterfølgende. Minimumsbeløbet er DKK 200 og maksimumbeløbet er DKK 3.000 (vær dog opmærksom på den skattefrie grænse på DKK 1.200).
2.2
Når der er indtastet en bestilling af gavekort og gennemført betaling, så sendes straks en ordrebekræftelse pr. e-mail, til den e-mailadresse, som køber har angivet ved bestilling af gavekortene. Der er indgået en aftale om køb af gavekortene, når køber har klikket på ”Godkend køb”.
2.3
Nærværende betingelser gælder for alle køb af gavekort på www.gavekort.thehost.dk, og det er ikke muligt for køber at tage forbehold eller kræve vedtagelse af deres evt. indkøbsbetingelser eller lignende. Betingelserne kan udskrives og findes også efterfølgende på www.thehost.dk/gavekort.
3.
Betaling
3.1
Betaling kan foretages med gængse kreditkort. Betalingen sker igennem NETS ePayment modul (betalingsmodul). NETS håndterer alle betalinger og al kortdata. NETS lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udveksling af oplysninger mellem DRC og NETS sker krypteret i SSL.
3.2
Beløbet trækkes på det anvendte kreditkort og købers konto, når gavekortene afsendes.
3.3
Vær opmærksom på, at der ved betaling med firmakort pålægges et gebyr på 1,95% og et gebyrsvarende til den omkostning, som DRC afkræves af kortudsteder, hvilket for Visa, MasterCard udgør 0,99%, JCB/CUP og UnionPay udgør 3,85% for danske og europæiske kort, mens det udgør 3,75% for øvrige kort herunder Diners. Disse gebyrer kan ændres af købers kortudsteder!
3.4
Køber kan også vælge at modtage en faktura til betaling via overførsel, i det tilfælde at en eventuel kortbetaling med kreditmaksimum ikke kan rumme købet.
3.5
Handlen betragtes først som gennemført, når DRC har modtaget det fulde tilgodehavende.
4.
Levering
4.1
Gavekort leveres normalt i løbet af ca. 5-10 hverdage fra handlen er gennemført (der sker ingen forsendelse i weekender og på helligdage), såfremt der ikke i bestillingen specifikt er anmodet om en senere leveringsdato.
4.2
Alle gavekort sendes med fragtfirma valgt af DRC. Der kan forekomme forsinkelse hos fragtfirmaet, som DRC er uden indflydelse på og derfor fraskriver sig ansvaret for. Forsendelsen sker for købers regning og risiko, såfremt gavekortet ikke bliver leveret, kan underretning dog ske til DRC, der herefter undersøger hvornår og med hvilket fragtfirma, der er sket forsendelse.
4.3
Hvis gavekort er bortkommet under forsendelse, vil der blive fremsendt et nyt gavekort, forudsat at bortkomne gavekort ikke er blevet aktiveret, da dette ellers anses for at være modtaget.
4.4
Gebyr for forsendelse og ekspedition fremgår på websitet www.thehost.dk/gavekort og oplyses i forbindelse med afgivelse af ordren.
4.5
Alle priser og gebyrer fremgår på www.thehost.dk/gavekort og igennem købsforløbet hvor det er relevant.
5.
Aktivering og vilkår for brug af gavekortet
5.1
For at gavekortet kan anvendes, skal det aktiveres med en aktiveringskode. Ved bestilling af gavekort vælges, om aktiveringskoden skal fremsendes pr. e-mail. Gavekort kan ikke spærres efterfølgende, når det er aktiveret.
5.2
Gavekortet er et elektronisk gavekort og at betragte som en ”ikke-vederlagsfri elektronisk tjeneste” jf. Lov om betalinger. Gavekortet kan anvendes til betaling af køb på samme vilkår, som ved betaling med kontanter, med de begrænsninger der fremgår nedenfor under pkt. 5.5. Gavekortet har samme funktion som et hævekort, dog uden brug af pinkode, legitimation eller anden kode for at betale med gavekortet.
5.3
Det er den person der besidder gavekortet, der bærer risikoen for misbrug af gavekortet, og dermed risikoen for tab, efter at gavekortet er aktiveret. Dette gælder også, hvis kortet anvendes af en anden uden den oprindelig besidders tilladelse, f.eks. efter bortkomst eller tyveri af gavekortet. Der er ingen kreditfacilitet til gavekortet, og derfor er det alene det indestående beløb på gavekortet, der på den måde mistes.
5.4
Der er ikke knyttet noget navn eller andre former for personhenførbare oplysninger til gavekortet, og det er den til enhver tid værende besidder af gavekortet, som råder over gavekortet i forhold til DRC, da gavekortet anses for at være et ihændehaverdokument, og tabte og misbrugte gavekort erstattes ikke.
5.5
Gavekortet har en begrænset anvendelse, da det kun kan anvendes til betaling for mad, drikkevarer og overnatning og kun hos de virksomheder der har indgået gavekort-partneraftale med DRC. Omfanget af disse gavekort-partnere kan variere, men på www.host.dk/gavekort findes altid en opdateret liste over gavekort-partnere.
6.
Gyldighed
6.1
Gavekortet er gyldigt i 24 måneder regnet fra udstedelsesdatoen, som er dagen for afsendelse af gavekortene.
7.
Indløsning af gavekort
7.1
Jf. Lov om betalinger kan besidderen af et gavekort kræve indestående udbetalt inden for gyldighedsperioden og op til 1 år efter udløb. Anmodning om udbetaling skal rettes skriftligt til DRC, og DRC beregner sig et administrationsgebyr på DKK 25 for at håndtere udbetalingen inden for gyldighedsperioden, hvorimod det i året herefter er vederlagsfrit. Gavekortet skal være modtaget hos DRC før udbetalingsprocessen igangsættes. Udbetaling af gavekortets indestående vil samtidig udløse skattepligt for besidderen af gavekortet.
8.
Ansvar for købte produkter og skattemæssige konsekvenser
8.1
Brug af selve gavekortet er DRC uvedkommende, herunder hvorvidt restauranter og caféer måtte være tilgængelige, og DRC har intet at gøre med levering eller kvaliteten af de produkter gavekortet anvendes til at betale mad, drikkevarer og overnatning for, idet gavekortet alene er at betragte som et betalingsmiddel. Indvendinger mod reservationer, betjening, produkternes beskaffenhed osv. kan altså alene rettes mod den pågældende virksomhed i hotel- og restaurationsbranchen.
8.2
DRC yder og nærværende betingelser skal ikke betragtes som skattemæssig rådgivning på nogen måde. Køber opfordres derfor til selv at sætte sig ind i (eller indhente rådgivning om) de skattemæssige betingelser for indkøb og bortgivelse af gavekort til ansatte, herunder skattemæssige beløbsgrænser, begrænsninger i brug m.v. Køber må selv vurdere, hvorvidt the host gavekortet opfylder de krav der stilles til en skattemæssig gunstig behandling ved brug af gavekort som gaver til ansatte. DRC fraskriver sig ethvert ansvar for den skattemæssige behandling af gavekortene og såvel købers som besidders brug heraf.
9.
Mangler, reklamationer og ansvarsbegrænsning
9.1
DRC er ikke ansvarlig for forsinkelse ved forsendelse af gavekort. Er bestilte gavekort dog ikke afsendt senest 30 dage efter bestillingen, kan køber annullere købet og kræve allerede betalte beløb refunderet.

Hvis leverede gavekort er mangelfulde på leveringstidspunktet (bemærk at gavekort kan tage skade efter afsendelse, hvis det opbevares forkert fx i nærheden af varmekilder, magnetisme eller det udsættes for fysisk beskadigelse, hvilket DRC ikke er ansvarlig for) skal køber omgående reklamere skriftligt overfor DRC. DRC er berettiget til inden rimelig tid at ombytte de mangelfulde gavekort, såfremt det kan dokumenteres at de var mangelfulde ved leveringen, eller vælge at tilbagebetale allerede betalte beløb til køber. Herudover kan køber ikke gøre krav gældende.

DRC stiller en support funktion til rådighed på hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 15.00, eller e-mail: support@thehost.dk, hvis der skulle være tekniske problemer med brug af gavekortet. Nærmere information om support findes endvidere på www.thehost.dk/gavekort.

DRC’s samlede erstatningsansvar er altid begrænset til et beløb, svarende til det beløb køber har betalt for de pågældende gavekort. DRC fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader.
10.
Persondatapolitik
10.1
DRC indsamler kun identificerbare personoplysninger som om købers ansattes navn, adresse, telefonnummer eller e-mail, når de frivilligt oplyses af køber i forbindelse med bestillingen af gavekort. Disse oplysninger vil alene blive brugt af DRC for at kunne gennemføre bestillingen og levere de købte gavekort Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt, og herudover henvises til DRC’s persondatapolitik der findes på www.thehost.dk.
11.
Vilkår for brug af gavekortet
11.1
For selve brugen af gavekortet gælder DRC’s standard gavekort vilkår, som vil være tilgængelige for købers ansatte og de kan læses her: www.thehost.dk/gavekort.
12.
Tvistløsning
12.1
Køb og brug af gavekort hos DRC er underlagt dansk ret, og enhver tvist om gavekortene og købet heraf og/eller nærværende betingelser, som involverer DRC, kan alene anlægges ved Københavns Byret som 1. instans.København, den 16. april 2021
DANMARKS RESTAURANTER OG CAFÉER
Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.