Vilkår for brug af The Host Gavekort

Brug af gavekortet

1.
Gavekortet – The Host Gavekort
1.1
Disse vilkår gælder for brugen af The Host Gavekort, som du har modtaget af din arbejdsgiver i gave.
1.2
Gavekortet er et elektronisk gavekort, der sælges af DRC til virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder til anvendelse som gaver til disses ansatte. Gavekortet er et elektronisk gavekort, der alene kan bruges til køb af mad og drikkevarer hos udvalgte virksomheder i hotel og restaurationsbranchen i Danmark, som har indgået gavekortpartneraftale med DRC. Visse restauranter og hoteller driver virksomheden i andre EU/EØS lande, hvor gavekortet i et vist omfang også kan anvendes.
1.3
Udsteder af gavekortet er:

DANMARKS RESTAURANTER & CAFEER (DRC)
Dronningens Tværgade 8A, st.
1302 København K
CVR 83840315
Tlf. 88 93 94 02
E-mail: gavekort@thehost.dk
2.
Aktivering og vilkår for brug af gavekortet
2.1
For at gavekortet kan anvendes, skal det aktiveres med en aktiveringskode. Det er op til arbejdsgiveren, som har købt og videregiver gavekortet til dig at aktivere gavekortet før udlevering.
2.2
Når gavekortet er aktiveret, kan det anvendes, og et gavekort kan ikke senere spærres.
2.3
Gavekortet er et elektronisk gavekort og at betragte som en ”ikke-vederlagsfri elektronisk tjeneste” jf. Lov om betalinger. Gavekortet kan anvendes til betaling af køb på samme vilkår, som ved betaling med kontanter, med de begrænsninger der fremgår nedenfor under pkt. 2.6. Gavekortet har samme funktion som et hævekort, dog uden brug af pinkode, legitimation eller anden kode for at betale med gavekortet.
2.4
Det er den person der besidder gavekortet, der bærer risikoen for misbrug af gavekortet, og dermed risikoen for tab, efter at gavekortet er aktiveret. Dette gælder også, hvis kortet anvendes af en anden uden den oprindelig besidders tilladelse, f.eks. efter bortkomst eller tyveri af gavekortet. Der er ingen kreditfacilitet til gavekortet, og derfor er det alene det indestående beløb på gavekortet, der på den måde mistes.
2.5
Der er ikke knyttet noget navn eller andre former for personhenførbare oplysninger til gavekortet, og det er den til enhver tid værende besidder af gavekortet, som råder over gavekortet i forhold til DRC, da gavekortet anses for at være et ihændehaverdokument, og tabte og misbrugte gavekort erstattes ikke. På den måde svarer gavekortet til kontanter, og du bør behandle og opbevare gavekortet sikkert, nøjagtigt som du ville gøre med kontanter.
2.6
Gavekortet har en begrænset anvendelse, da det kun kan anvendes til betaling for mad, drikkevarer og overnatninger og kun hos de hoteller, restauranter, barer, caféer eller oplevelsesvirksomheder der har indgået gavekort-partneraftale med DRC. Omfanget af disse gavekort-partnere kan variere, men på www.thehost.dk/gavekort findes altid en opdateret liste over gavekort-partnere. Du kan også scanne den QR-kode der er trykt på kortet for at få vist gavekort-partnere. Spørg inden du afgiver bestilling i restauranten eller caféen hvis du er i tvivl om, hvorvidt de er DRC gavekort-partner.
3.
Gyldighed og indeståelse på gavekortet
3.1
Gavekortet er gyldigt i 24 måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Din arbejdsgiver der har købt og videregivet gavekortet til dig er bekendt med udstedelsesdatoen.
3.2
Du kan tjekke saldoen på gavekort via www.thehost.dk/gavekort eller ved at scanne QRkoden trykt på kortet.
4.
Indløsning af gavekort og skattepligt
4.1
Jf. Lov om betalinger kan besidderen af et gavekort kræve indestående udbetalt inden for gyldighedsperioden og op til 1 år efter udløb. Anmodning om udbetaling skal rettes skriftligt til DRC, og DRC beregner sig et administrationsgebyr på DKK 25 for at håndtere udbetalingen, såfremt du inden udløb af gyldighedstiden anmoder om udbetaling af indestående på gavekortet. Fra udløb og indtil 1 år efter beregnes der ikke noget administrationsgebyr. Gavekortet skal altid være modtaget hos DRC før udbetalingsprocessen igangsættes med henblik på at verificere indestående, herefter vil du modtage udbetaling til den af dig oplyse bankkonto. Udbetaling af gavekortets indestående vil samtidig udløse skattepligt for besidderen af gavekortet, og du skal altså selv opgive værdien til skattevæsnet og betale skat heraf.
5.
Ansvar for købte produkter og skattemæssige konsekvenser
5.1
Det er gavekort-partneren i form af pågældende virksomheden i hotel og restaurationsbranchen og ikke DRC, som leverer produkterne i form af mad, drikkevarer, overnatning eller tilsvarende, som gavekortet giver adgang til at købe. Det er den hotel eller restaurationsvirksomhed, der er ansvarlig for aftalens opfyldelse og din aftalepart. Det der købes ved brug af selve gavekortet, er DRC uvedkommende, herunder hvorvidt de pågældende virksomheder måtte være tilgængelige, og DRC har intet at gøre med levering eller kvaliteten af de produkter, gavekortet anvendes til at betale for de pågældende købte ydelser, idet gavekortet alene er at betragte som et betalingsmiddel. Reklamation i forhold til reservationer, betjening, produkternes beskaffenhed osv. kan altså alene rettes mod den pågældende virksomheder og kan ikke rettes imod DRC.
5.2
Indløsning eller overdragelse af gavekort kan udløse skattepligt og det samme gælder, hvis du modtager gavekort, der tilsammen har en højere værdi end dkk. 1.200. DRC fraskriver sig ethvert ansvar for den skattemæssige behandling af gavekortene og besidders brug heraf, og besidder opfordres til selv at sætte sig ind i skattereglerne for gavekort eller kontakt arbejdsgiveren herom.
6.
Mangler, reklamationer og ansvarsbegrænsning
6.1
Hvis leverede gavekort er mangelfulde på leveringstidspunktet (bemærk at gavekort kan tage skade efter afsendelse, hvis det opbevares forkert fx i nærheden af varmekilder, magnetisme eller det udsættes for fysisk beskadigelse, hvilket DRC ikke er ansvarlig for) skal du kontakte din arbejdsgiver.

DRC stiller en support funktion til rådighed på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 15.00, eller e-mail: support@thehost.dk, hvis der skulle være tekniske problemer med brug af gavekortet. Nærmere information om support findes endvidere på www.thehost.dk/gavekort. Disse henvendelser og spørgsmål rettes via arbejdsgiver som har givet gavekortet. DRC’s fraskriver sig ethvert tab og erstatningsansvar (såvel direkte som indirekte tab) som fejl og mangler ved gavekortet skulle påføre dig som besidder af gavekortet.
7.
Tvistløsning
7.1
Enhver tvister der måtte udspringe af brugen af gavekortet og/eller nærværende betingelser, som involverer DRC, kan alene anlægges ved Københavns Byret som 1. instans, og tvisten skal afgøres efter dansk ret.København, den 16. april 2021
DANMARKS RESTAURANTER OG CAFÉER
Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.